AVG

Friso Woudstra Architecten BNA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Friso Woudstra Architecten BNA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens van opdrachtgevers, personeel, klanten of leveranciers worden door Friso Woudstra Architecten BNA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Friso Woudstra Architecten BNA de volgende persoonsgegevens van u vragen;
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mail adres
• Adresgegevens
• Bankrekeningnummer;
• Geslacht;
• Opleiding;
• Inschrijfnummer Kamer van Koophandel.

Uw persoonsgegevens worden door Friso Woudstra Architecten BNA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en);
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna volgens de wettelijk geldende regels. Voor financiële gegevens is dit maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdracht aan ons. Met deze partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Friso Woudstra Architecten BNA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Onze medewerkers zijn geïnformeerde over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Klachten
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden we dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen
Als Friso Woudstra Architecten BNA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.
Friso Woudstra Architecten BNA
Ruurloseweg 83
7251 LC VORDEN
Telefoon: 0575 – 519 455
info@frisowoudstra.nl