Onze Werkwijze

ONZE WERKWIJZE

Werkwijze bij het realiseren van nieuwbouw

Als u in het bezit bent van een kavel of een bouwwens heeft, kunnen wij geheel vrijblijvend een eerste afspraak maken ter kennismaking.

Hierna onderscheiden wij de volgende fasen:

1

Het voorlopig ontwerp

Er wordt onderzocht wat de kaders zijn waar binnen het project gerealiseerd dient te worden. We hebben het dan over het bestemmingsplan, de welstandsnota, het budget, functionele en esthetische wensen. Belangrijk voor de input voor het voorlopig ontwerp, is uw programma van eisen (PVE). Hiermee geeft u aan welke woonwensen voor u belangrijk zijn en hierdoor kunnen wij beter aan uw wensen in het voorlopig ontwerp tegemoetkomen. Als deze onderdelen in evenwicht zijn, worden de plannen verder uitgewerkt.

2

Definitief ontwerp

Het plan begint steeds vastere vormen aan te nemen. Ruimtes worden gedefinieerd, materialen gekozen en dit steeds onder bewaking van het budget. Een ontwerp krijgt de status van definitief na een positief vooroverleg met de gemeente waarbij het plan aan welstand en ruimtelijke ordening is getoetst.

3

Aanvraag omgevingsvergunning

Het definitief ontwerp wordt verder technisch uitgewerkt. De constructeur levert zijn input en er worden de benodigde bouwbesluitberekeningen gemaakt.

Er kunnen door ons bureau vergunningen worden aangevraagd voor verschillenden activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen. Te denken valt aan de activiteit bouwen, maar mogelijk ook slopen, kappen, handelen in strijd met het bestemmingsplan etc.

4

Bouwkundig bestek

Het opstellen van een schriftelijke omschrijving van het bouwplan en procedé, die samen met de tekeningen uit de vorige fase de documenten voor de opdrachtgever zijn om de prijs- en contractvorming op te baseren.

5

Prijs en contractvorming

Er worden offertes opgevraagd. Offertes worden zorgvuldig gecontroleerd en uiteindelijk wordt geadviseerd over de gunning van het werk aan een uitvoerende partij, maar ook over het opstellen van de uiteindelijke overeenkomst.

6

Uitvoering

Voor de bouw worden de tekeningen verder uitgewerkt tot werktekeningen.

7

Bouwbegeleiding

Ons bureau kan het gehele bouwproces begeleiden, waardoor de opdrachtgever optimaal wordt ontzorgd. Onderdeel van de bouwbegeleiding is de oplevering. Een bijzonder moment, het project is voltooid, er wordt een proces verbaal van oplevering opgesteld. Hierin worden de puntjes op de i gezet, zodat ook de allerlaatste werkzaamheden verricht gaan worden.

8

Bouwteam

Door in een vroeg stadium een bouwteam samen te stellen met ontwerpende en uitvoerende partijen, kunnen mogelijke tekortkomingen worden onderkend en tijdig bouwkundige aanpassingen worden gedaan. Op deze wijze stapelen problemen zich niet op en blijven het bouwproces en budget goed beheersbaar.

Rechtsverhouding

‘Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011 / nummer 56/2013.’
De integrale tekst van de DNR 2011 is als download beschikbaar via de website.